De leefomgeving is meer dan alleen een veilige plek voor mensen om te wonen en werken. Mensen voelen zich betrokken bij hun leefomgeving. De verbinding die mensen voelen met de fysieke ruimte om hen heen gaat verder dan functionele behoefte aan een veilige en gezonde plek om te wonen en een bereikbare plek om te werken.

De leefomgeving vormt een deel van de identiteit van mensen en gemeenschappen. Die betrokkenheid maakt dat keuzes over de inrichting, het gebruik en het beheer van de leefomgeving meer vergen dan samenhang in beleidsdoelen of een belangenafweging.De keuzes over de leefomgeving raken aan de kern van wat mensen belangrijk vinden en zijn een waardenafweging. Eigentijds omgevingsbeleid vraagt om een waardenbenadering, zodat keuzes bijdragen aan het creëren van een waardenvolle leefomgeving van mensen en voor mensen.

De waardenbenadering maakt dilemma’s over de leefomgeving hanteerbaar en maakt de argumentatie achter keuzes transparant. De waardenbenadering is een manier van werken en denken die met praktische instrumenten het maatschappelijk debat en politieke besluitvorming over de inrichting, het beheer en het gebruik van onze leefomgeving ondersteunt.

Doelgroep

De waardenbenadering is een hulpmiddel voor professionals in het omgevingsbeleid (ruimtelijke ontwikkeling, stedebouw, mobiliteit, water, milieu, natuur).

 • Ambtenaren: beleids- en bestuursadviseurs, projectleiders, procesmanagers, programmamanagers
 • Adviseurs in de rol van procesmanager of projectleider
 • Vertegenwoordigers van belangenorganisaties
 • Initiatiefnemers: ondernemers en bewoners

Oplossing voor uitdaging

 • hardnekkig dilemma of conflict, onverwachte tegenstand
 • hoog oplopende emoties belanghebbenden en bestuurders
 • smalle basis of beperkt draagvlak voor een plan of project
 • felle politiek tegenstellingen

Resultaat

 • Inzicht in dynamiek en inhoud van maatschappelijk debat en politieke besluitvorming over een plan of project
 • Overzicht van waarden die een rol spelen in de afweging
 • Expliciteren van waarden die ten grondslag liggen aan een plan of project
 • Verbreding en verankering van draagvlak voor een plan of project in volwaardige besluitvorming
 • Consistente argumentatie achter keuzes over een plan of project

Toepassingsmogelijkheden

 • voorbereiden en begeleiden van participatieprocessen, beleidsprocessen, gebiedsprocessen
 • ontwerp van omgevingsvisies, strategieën en inrichtingsplannen voor locaties, gebieden en regio’s
 • voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming en politieke besluitvorming in gemeenteraden, provinciale staten, parlement
 • tussentijdse reflectie op en interventie in lopende planprocessen en gebiedsprocessen
 • evaluatie van afgeronde planprocessen en gebiedsprocessen